Zadzwoń po darmową wycenę

Znajdziesz nas na:

Kreator szafy

Zaprojektuj swoją szafę w kilku krokach!

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego 

Obowiązuje od 14.09

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Super Szafy, dostępny pod adresem internetowym www.superszafy.pl, prowadzony jest przez Annę Ziewiec prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą S4 Anna Ziewiec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5833468764, REGON 524228022.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego. Zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu jest opisany w Regulaminie i dotyczy wszystkich Klientów, z zastrzeżeniem tych zapisów które zgodnie z prawem w sposób uprzywilejowany traktują Konsumentów i są wyłącznie do nich kierowane. 
 3. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie mogą być składane przez pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych („Klienci” lub „Klient” w liczbie pojedynczej).

§2
Definicje

 1. Konsument – pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą S4 Anna Ziewiec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5833468764, REGON 524228022.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub  jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.superszafy.pl .
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem z jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Mickiewicza 1/13 83-000 Pruszcz Gdański
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: bok@superszafy.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 690 690 123.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:  94 2490 0005 0000 4530 5507 3244
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:30-16:30 od poniedziałku do piątku.

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Safari, Mozilla lub podobną umożliwiającą odczytywanie treści,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail – do składania zamówienia),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Podanie wskazanych podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia bez rejestracji danych jest warunkiem zawarcia umowy.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług – VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży, mającym miejsce w chwili naciśnięcia przycisku “Przejdź do finalizacji zamówienia” 

§6

Zakładanie Konta w Sklepie – Rejestracja

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy prawidłowo wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących prawdziwych danych: nazwa użytkownika, adres email, hasło.
 2. Wypełniając formularz rejestracyjny użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na  przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a w szczególności możliwość przesyłania informacji handlowych np. za pomocą newslettera. 
 4. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Zalogować się do Sklepu 
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 3. Wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), 
 4. Wpisać dane do faktury, w przypadku osób fizycznych będą to : imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 5. Kliknąć przycisk “Kupuję z obowiązkiem zapłaty”
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka transportem Sklepu lub w wyjątkowych oklicznościach firmą kurierską – Darmowy na terenie Polski,
  2. Przesyłka kurierska, w przypadku wysyłki poza terytorium Polski,
  3. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Mickiewicza 1/13 83-000 Pruszcz Gdański.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem 50% i Płatność przy odbiorze 50%,
  2. Płatności elektroniczne – realizowane za pomocą serwisu PayU,
  3. Płatność kartą płatniczą,
  4. Płatność Ratalna PayU – realizowane za pomocą serwisu PayU,
  5. Płatność odroczona PayU – realizowane za pomocą serwisu PayU.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu w zakładce Formy Płatności” u dołu strony.

§9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Za chwilę wykonania płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
  2. płatności łączącej przelew oraz pobranie przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania 50% płatności przelewem w terminie dwóch dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, przy czym za moment zapłaty uważa się moment uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, oraz pozostałej kwoty przy odbiorze przesyłki w miejscu wskazanym w adresie dostawy.
  3. częściowej płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności równej 50% ceny przelewem w terminie dwóch dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, przy czym za moment zapłaty uważa się moment uznania rachunku bankowego Sprzedawcy oraz 50% przy odbiorze przesyłki w sklepie.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Czas realizacji wynosi: dla drzwi przesuwnych – 14 dni roboczych, dla Super Szaf – 30 dni roboczych.
 6. W przypadku produktu odbiegającego od typowych realizacji, czas dostawy określany jest indywidualnie. 
 7. Termin dostawy jest terminem orientacyjnym, który w szczególnych przypadkach (np. COVID-19) może ulec wydłużeniu.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne, płatności łączącej przelew i pobranie (częściowa płatność gotówką) lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności “częściowa płatność gotówką” za pobraniem – uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy połowy ceny, o której mowa w § 8 ust. 2 litera a.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. Szczegółowe liczenie terminów 
 1. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie (potwierdzenie Umowy Sprzedaży, uznanie rachunku bankowego), nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 2. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.
 3. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. 
 4. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
 1. Darmowa dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Każde zamówienie realizowane jest pod konkretny wymiar, wobec czego zastosowanie znajduje  pkt 3 art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Sprzedawca nie przewiduje prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu realizowanego pod specjalne zamówienie. 
 2. Klient może odstąpić od umowy na zasadach rękojmi opisanych w § 11 tytule Rękojmia. 

§11

Reklamacja i gwarancja

Przedmioty uszkodzone podczas transportu:

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Klientowi, przysługuje prawo do reklamacji uszkodzonego w czasie transportu przedmiotu z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 Regulaminu. 
 3. Zgodnie z polityką firm przewozowych, po odebraniu bez uwag towaru od kuriera, klient ponosi pełną odpowiedzialność za zakupiony towar. 
 4. Meble uszkodzone, bez adnotacji “uszkodzone” na liście przewozowym nie podlegają reklamacji.
 5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo według swojego wyboru złożyć reklamację wadliwego towaru na zasadach rękojmi albo na zasadach gwarancji.
 6. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Reklamacja:

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnianego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu (w dolnej części strony).
 2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 30 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 30 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Gwarancja:

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy pozbawionej wad.
 2. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 3. Klient składając reklamację w ramach rękojmi może według swego wyboru domagać się:
   a) usunięcia wady (naprawa),
   b) wymiany towaru na wolny od wad,
   c) obniżenia ceny,
 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się w terminie 30 dni do żądania Klienta dotyczącego:
   a) wymiany towaru lub
   b) usunięcia wady (naprawy) albo
   c) obniżenia ceny wraz z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona,
  uważa się, że uznał żądanie Klienta za uzasadnione. 

§12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

oraz 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Konsument, po wyczerpaniu drogi reklamacji u Sprzedawcy, niezależnie od uprawnienia do skorzystania z drogi sądowej, posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do skorzystania z systemu ADR przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowych. Wedle miejsca prowadzenia działalności Sprzedawcy właściwy będzie Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowych w Gdańsku, na udział w którym Sprzedawca wyraża zgodę : 
 1. https://ihgd.pl/?page_id=40 ,
 2. https://ihgd.pl/?page_id=166
 3. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL 
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 5. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe przechowywane są przez Sprzedawcę, łącznie przez okres obowiązywania umowy, okres udzielonej gwarancji i rękojmi na sprzedany towar oraz przez okres niezbędny dla celów podatkowo-księgowych. Dane osobowe przetwarzane na cele marketingowe będą przetwarzane do dnia kiedy Klient cofnie udzieloną zgodę. 
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia wymienionego w tym zdaniu, z zastrzeżeniem że w takim wypadku Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym,
  3. w przypadkach przepisami przewidzianych podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym odpowiednim organom.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Na odmowę dokonania tych czynności lub w innej sytuacji Klientowi przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Klient podając dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 7. Przy korzystaniu ze Sklepu jak i strony internetowej na komputerze korzystającego mogą zostać umieszczane tzw. pliki cookie. Pliki cookie będą odczytywane przy następnych odwiedzinach strony internetowej. Ich celem jest usprawnianie działania strony internetowej.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest uprawniony do zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający zapisywanie plików cookie. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod linkiem Polityka prywatności.

§14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Naruszenie przez użytkownika Regulaminu uprawnia do podjęcia przewidzianych prawem kroków, w szczególności: zawieszenia lub usunięcia konta takiego użytkownika albo zawiadomienia o naruszeniu uprawnionych służb i organów.

Nie znalazłeś tego czego szukasz?
Skontaktuj się z nami!

Chętnie pomożemy przy doborze odpowiedniej szafy na wymiar.
Możemy przygotować dla Państwa darmową wycenę oraz wstępny projekt.