Regulamin Konkursu organizowanego na portalu społecznościowym Facebooku
na profilu SuperSzafy.pl (https://www.facebook.com/SuperSzafy)

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem oraz pomysłodawcą konkursu na portalu społecznościowym Facebook, na profilu
SuperSzafy.pl (https://www.facebook.com/SuperSzafy), zwanego dalej „Konkursem” jest Anna Ziewiec,
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą S4 Anna Ziewiec, ul. Żuławska 34, 83 – 032 Skowarcz,
NIP: 5932209936, REGON:367027138, zwana w dalszej części „Organizatorem”.
2. Organizator jest równocześnie fundatorem nagród w Konkursie, o których mowa w § 4 niniejszego
regulaminu, zwanego w dalszej części „Regulaminem”.
3. Regulamin określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal społecznościowy Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz
rozpatrywaniem reklamacji sprawuje komisja konkursowa, zwana w dalszej części jako „Komisja
konkursowa”.
6. Konkurs nie narusza przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z
2023r., poz. 227), w szczególności nie narusza postanowień art. 29 powołanej powyżej ustawy.

§ 2
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Polski,
posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i działające jako konsumenci w rozumieniu
art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1360), zwanej
w dalszej części „kodeksem cywilnym”, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto na portalu
społecznościowym Facebook, które zaakceptowały niniejszy Regulamin, zwane w dalszej części
„Uczestnikami” lub każdy z osobna „Uczestnikiem”.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury
odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu
społecznościowego Facebook;
e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie, na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
3. Z chwilą usunięcia danych profilu na portalu społecznościowym Facebook Użytkownik traci możliwość
uczestnictwa w Konkursie.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu, pracownicy Organizatora lub członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3
Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego, zwanego w dalszej części „Wpisem
konkursowym” na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Organizatora pod adresem https://
www.facebook.com/SuperSzafy.
2. We Wpisie konkursowym Organizator określi szczegółowe warunki udziału w Konkursie, które będą
polegać na:
a) zamieszczeniu komentarza pod Wpisem konkursowym zawierającego zdjęcie przestrzeni
w mieszkaniu/domu przeznaczonej na wykonanie sesji fotograficzno- filmowej przed, w trakcie oraz
po montażu szafy, do zakupu której Uczestnik wykorzysta voucher, o którym mowa w § 4 Regulaminu;
b) podaniu w komentarzu, o którym mowa powyżej, hasła „ZGŁASZAM SIĘ DO KONKURSU’;
3. Warunki udziału w konkursie, o którym mowa w ust. 2, muszą zostać spełnione łącznie a wymagane do
zamieszczenia informacje oraz zdjęcie muszą zostać zamieszone w jednym komentarzu.
4. Konkursu trwa od dnia 13 lutego 2023 roku, tj. od momentu opublikowania Wpisu konkursowego na
profilu Organizatora, na portalu społecznościowym Facebook, do dnia 28 lutego 2023 roku do godz.
23.59. Czas trwania Konkursu zostanie podany także we Wpisie konkursowym.
5. Dostęp do Konkursu, jak również sam udział w Konkursie, jest bezpłatny.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook;
b) spełnienie wymagań zawartych we Wpisie konkursowym, o których mowa także w ust.2;
c) zaakceptowanie Regulaminu.
7. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez
Organizatora elementów Zgłoszenia Konkursowego w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób
wskazany w ust. 9 oraz w § 4 ust. 8 Regulaminu.
8. Uczestnik dokonując zgłoszenia w Konkursie oświadcza jednocześnie że jest autorem zdjęcia, o którym
mowa w ust. 2 lit. a) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2509), zwanej w dalszej części „ustawą”.
9. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania ze zdjęcia zawartego w zgłoszeniu,
zwanego w dalszej części „Utworem”, na czas nieokreślony, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych.
Licencja obejmuje wszelkie pola eksploatacji, istniejące w chwili jej udzielenia, w tym zwłaszcza:
utrwalanie lub zwielokrotnianie za pomocą dowolnej techniki, wprowadzanie do obrotu,
rozpowszechnianie, zwłaszcza przez Internet. Organizator uprawniony jest w szczególności do
zamieszczenia Utworu w obrębie prowadzonych serwisów internetowych, materiałów promocyjnych itd.
Nadto, Organizator ma prawo do dokonywania dowolnych zmian w utworach oraz rozpowszechniania
powstałych opracowań.
10. Korzystanie przez Organizatora z Utworu w zakresie wskazanym w ust. 9, nie narusza praw jakichkolwiek
osób trzecich, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych, prawa do wizerunku lub praw
i dóbr osobistych.

§ 4
Nagrody w Konkursie oraz sposób wyboru Zwycięzcy, Zdobywcy II. oraz III. Miejsca
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) dla Zwycięzcy – voucher o wartości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) na zakup szafy
z montażem na terenie całej Polski;
b) dla Zdobywcy II. Miejsca – voucher o wartości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych
00/100) na zakup szafy z montażem na terenie całej Polski;
c) dla Zdobywcy III. Miejsca – voucher o wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
na zakup szafy wraz z montażem na ternie całej Polski;
d) dla wszystkich Uczestników spełniających warunki udziału w Konkursie – voucher uprawniający
do otrzymania rabatu w wysokości 5% na zakup szafy.
2. Nagrody w Konkursie, o których mowa w ust. 1, nie podlegają sumowaniu, w szczególności Nagrody
określone w ust. 1 lit a), b) oraz c) nie podlegają łączeniu z Nagrodą określoną w ust. 1 lit. d).
3. Termin ważności voucherów, o których mowa w ust. 1, Organizator ustala od dnia 13 marca 2023 roku
do 31 marca 2023 roku. Po upływie ważności vouchera Uczestnik traci możliwość jego wykorzystania
przy zakupie szafy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora.
4. Czas realizacji zamówienia obejmującego szafę, za wykonanie której Uczestnik dokonuje zapłaty
z wykorzystaniem otrzymanego vouchera, odpowiada standardowemu terminowi realizacji zamówień
u Organizatora i wynosi 30 dni roboczych od momentu zaakceptowania projektu szafy przez Uczestnika
wykorzystującego voucher.
5. Wyboru Zwycięzcy oraz Zdobywcy II. miejsca dokona Komisja konkursowa biorąc pod uwagę kryteria
najbardziej pasującej do wykonania sesji filmowo – fotograficznej przestrzeni na wykonanie konkursowej
szafy.
6. Wybór, o którym mowa w ust. 5, zostanie dokonany i ogłoszony w dniu 08 marca 2023 roku o godz.
18.00 w trakcie transmisji on-line prowadzonej na profilu Organizatora, na portalu społecznościowym
Facebook. Link do transmisji zostanie udostępniony na profilu Facebook Organizatora w dniu transmisji.
7. Zdobywcą III. miejsca zostanie Uczestnik, którego komentarz zgłoszeniowy, dokonany zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie i Wpisie konkursowym, zdobędzie największą liczbę like’ów. Wybór zostanie
ogłoszony w trakcie trwania transmisji on-line, o której mowa w ust. 6.
8. Wyniki Konkursu, oprócz ogłoszenia w sposób określony w ust.6, zostaną także ogłoszone w poście
zamieszczonym na profilu Organizatora, na portalu społecznościowym Facebook.
9. Laureatom nagród określonych w ust. 1 i nie przysługuje prawo wymiany zdobytej nagrody na gotówkę
ani nagrodę innego rodzaju.
10. Organizator konkursu w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem komunikatora dostępnego
na portalu społecznościowym Facebook, tj. Messenger, prześle do Zwycięzcy, Zdobywcy II. oraz III.
Miejsca, wiadomość zawierającą prośbę o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany otrzymany
przez danego Uczestnika Voucher. Voucher zawierać będzie imię i nazwisko Uczestnika, lub inne dane
indentyfikacyjne pochodzące z konta Uczestnika na portalu społecznościowym Facebook, a także
wartość vouchera, numer oraz jego ważność.
11. W celu otrzymania nagrody, o której mowa w ust. 1 lit. d), Uczestnik przesyła na adres e-mail
Organizatora: bok@superszafy.pl wiadomość e-mail zawierającą screen własnego komentarza
zamieszczonego pod Wpisem konkursowym. Po zweryfikowaniu danych zawartych w wiadomości,
Organizator – w odpowiedzi na wysłanego przez Uczestnika e-maila – prześle voucher.

§ 5
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu, sposobu wyłonienia laureatów Nagród,
zwane w dalszej części „Reklamacjami”, Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail Organizatora bok@superszafy.pl
2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie
późniejsza niż 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej.
3. Każda Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej Reklamację, tj. imię, nazwisko i adres
e-mail, powód Reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
4. Reklamacje rozpatruje Komisja konkursowa.
5. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie Reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w Regulaminie.
6. Rozpatrzenie Reklamacji trwa maksymalnie 3 dni.
7. Zawiadomienie o wyniku Reklamacji zostanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
adres email z którego reklamacja została wysłana.

§ 6
Zakres odpowiedzialności organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych podawanych przez
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zgłoszeniach konkursowych na portalu społecznościowym Facebook w zakresie
rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub
przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania
są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności Uczestników,
którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu
Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i
graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu.
4. O wykluczeniu Uczestnik zostanie poinformowany w odrębnej wiadomości wysłanej za pośrednictwem
komunikatora dostępnego na portalu społecznościowym Facebook, tj. Messenger.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz plavormy Facebook.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze
strony Facebooka.

§ 7
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Anna Ziewiec, prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą S4 Anna Ziewiec, ul. Żuławska 34, 83 – 032 Skowarcz, NIP: 5932209936,
REGON:367027138, zwana w dalszej części „Administratorem”.
2. Dane osobowe Uczestników w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i będą przetwarzane w celu:
a) należytego przeprowadzenia Konkursu, tj. w zakresie niezbędnym do organizacji Konkursu,
wyłonienia Zwycięzcy, wykorzystania danych celem przekazania Nagród, rozpoznania Reklamacji,
zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami Uczestnika – podstawę przetwarzania danych
osobowych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz f) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem RODO”;
b) markewngowym Administratora danych – podstawę przetwarzania danych osobowych w tym zakresie
stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza Organizatorem, jak również nie zostaną
przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu tj. do momentu
wyłonienia Zwycięzców oraz przekazania Nagród i rozpatrzenia Reklamacji według zasad określonych w §
5 Regulaminu, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
w tym w zakresie obowiązku archiwizacji, lub dla zabezpieczenia roszczeń administratora i ochrony przed
ewentualnymi roszczeniami Uczestników, Zwycięzców i osób trzecich. Dane osobowe udostępnione w
celu markewngowym, o którym mowa w ust. 2 lit. b), będą przetwarzane do czasu wycofania przez
Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Uczestnik – w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych – ma prawo do:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych;
b) żądania dostępu do danych osobowych;
c) sprostowania danych osobowych, które go dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem
celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
d) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – osoby których dane są przetwarzane mają
prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia
dotyczących swoich danych osobowych, Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć
takie dane osobowe;
e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku Administrator wskaże na żądanie
takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów;
f) wniesienia – w dowolnym momencie – sprzeciwu – do organu nadzorczego. Sprzeciw wnosi się
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 – 193 Warszawa).

§ 8
Postanowienia końcowe
1. W kweswach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja
o zmianach będzie zamieszczona na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook
(https://www.facebook.com/SuperSzafy).
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook
(https://www.facebook.com/SuperSzafy).
5. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo
w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności
intelektualnej.
6. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie,
w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny
sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez
wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi
przepisami.

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM